شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل

شهریه سالانه دانشگاه سلیمان دمیرل

پزشکی – ۴۵۸ لیر

دندانپزشکی – ۳۸۵ لیر

مهندسی – ۲۹۵ لیر

معماری – ۲۹۸ لیر

حقوق – ۲۸۵ لیر