شهریه دانشگاه اژه

شهریه سالانه دانشگاه اژه (ازمیر)

پزشکی – ۱۷۷۳ لیر

داروسازی – ۱۴۸۰ لیر

پرستاری – ۸۵۸ لیر

معماری – ۹۴۸ لیر

مهندسی – ۱۱۵۵ لیر

.