زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاههای ترکیه

زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل 2020

 • شروع ثبت نام : 10 آذر ماه 98
 • پایان ثبت نام : 1 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه سلیمان دمیرل 2020 :  16 فروردین 99

زمان آزمون یوس دانشگاه استانبول 2020

 • شروع ثبت نام : 16 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 18 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه استانبول 2020 : 23 فروردین 99

زمان آزمون یوس دانشگاه الوداع 2020

 • شروع ثبت نام : 30 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 8 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه الوداع 2020 : 6 اردیبهشت ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه 19 ماییس (سامسون)2020

 • شروع ثبت نام : 12 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 4 اردیبهشت ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه 19 ماییس 2020 : 10 خرداد ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه آتاتورک 2020

 • زمان آزمون دانشگاه آتاتورک 2020 : 30 فروردین ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ 2020

 • شروع ثبت نام : 25 آذر ماه 98
 • پایان ثبت نام : 13 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه قاضی آنتپ 2020 : 16 فروردین ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه جمهوریت (سیواس) 2020

 • شروع ثبت نام : 23 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 8 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه جمهوریت سیواس 2020 : 30 فروردین ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه کارادنیز 2020

 • شروع ثبت نام : 11 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 17 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه کارادنیز 2020 : 14 اردیبهشت ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه اژه 2020

زمان آزمون دانشگاه ege (ازمیر) 2020 : 20 اردیبهشت ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه آک دنیز 2020

 • شروع ثبت نام : 30 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : مشخص نشده
 • زمان آزمون دانشگاه آک دنیز 2020 : 17 خرداد ماه 99

زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه بالیک اسیر

 • شروع ثبت نام :20 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 20 اسفندماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه بالیک اسیر 2020 : 23 فروردین ماه 99

زمان ثبت نام آزمون یوس 2020 دانشگاه چوکوروا

 • شروع ثبت نام :16 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 13 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه چوکوروا 2020 : 23 فروردین ماه

زمان ثبت نام آزمون یوس 2020 دانشگاه اینونو

 • شروع ثبت نام : 15 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 10 فروردین ماه 99
 • زمان کنکور یوس 2020 دانشگاه اینونو : 30 فروردین ماه 99