دانشگاه اژه

دانشگاه اژه ازمیر (ege university)

دانشگاه اژه چهارمین دانشگاه قدیمی ترکیه و یکی از بهترین دانشگاههای تحقیقاتی کشور ترکیه است . این دانشگاه در سال ۱۹۵۵ با تاسیس دو دانشکده پزشکی و کشاورزی کارش را شروع کرد .
دانشگاه اژه واقع در شهر ازمیر است که در سال ۱۹۸۲ با ۹ کالج ، ۱۸ دانشکده و ۸ موسسه یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور به شمار میرفت که در همان سال بخشی از این دانشگاه به یک دانشگاه جدید تبدیل شد .
دانشگاه اگه ازمیر موسسه یوس دیتا