مصاحبه با موسس و بنیانگذار برند ایران تومر، یوس دیتا-آزمونهای بین الملل YosوSat قسمت (۱)