لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران در سال ۲۰۲۰_۲۰۲۱

لیست جدید دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان ایران  در سال ۲۰۲۰_۲۰۲۱

  1. دانشگاه جراح پاشا ( istanbul üniversitesi) استانبول
  2. دانشگاه حاجت تپه (hacettepe üniversitesi )آنکارا
  3. دانشگاه اژه در ازمیر ( ege üniversitesi)
  4. دانشگاه آنکارا (ankara üniversitesi)
  5. دانشگاه خصوصی کوچ (koç üniversitesi) در استانبول
  6. دانشگاه آتاتورک (با همکاری دانشگاه ارومیه)
  7. دانشگاه سلیمان دمیرل (suleyman demirel üniversitesi) فقط دندانپزشکی
  8. دانشگاه قاضی (Gazi üniversitesi) فقط دندانپزشکی
  9. دانشگاه کاتیب چلبی (ازمیر) (Izmir katip celebi üniversitesi) فقط دندانپزشکی