شهریه سالانه رشته پزشکی برخی دانشگاههای ترکیه در سال تحصیلی 2020-2019

شهریه سالانه رشته پزشکی در سال تحصیلی 2020-2019

  • دانشگاه استانبول – 17520 لیر
  • دانشگاه آنکارا – 25000 لیر
  • دانشگاه جمهوریت (سیواس) – 2955 لیر
  • دانشگاه 19 مایس – 20000 لیر
  • دانشگاه آک دنیز – 12000 لیر
  • دانشگاه الوداغ – 5320 لیر
  • دانشگاه مارمارا- 29552 لیر
  • دانشگاه اوشاک – 1455 لیر