شهریه دانشگاه حاجت تپه

شهریه سالانه دانشگاه حاجت تپه

پزشکی به زبان انگلیسی – ۳۱۰۷۰ لیر

پزشکی به زبان ترکی استانبولی -۲۳۳۰ لیر

دندان پزشکی – ۸۴۰۰ لیر

داروسازی – ۸۴۲۰ لیر

مهندسی – ۴۸۴۵ لیر

مهندسی به زبان انگلیسی – ۶۱۱۰ لیر

.