زمان تحویل کالا

پس از چند روز محصول خریداری شده به دست ما میرسد؟ ۳ الی ۵ روز کاری