دانشگاه فنی خاورمیانه

دانشگاه فنی خاورمیانه (Orta Doğu Teknik university)

دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه به عنوان یک دانشگاه و مرکز تحقیق برجسته در آنکارا میباشد که آموزش و تحقیقات انجام شده در این دانشگاه بیشتر در زمینه های مهندسی و علوم پایه میباشد که زبان آموزشی این دانشگاه انگلیسی میباشد .

در حال حاضر ۲۲۶۰۰ هزار دانشجو مشغول به تحصیل بوده که از این تعداد دانشجو حدود ۱۵۵۰ نفر دانشجوی بین الملل میباشد که از ۶۰ کشور مختلف به این دانشگاه آمده اند .

دانشگاه خاورمیانه آنکارا دارای ۴۲ بخش آکادمیک میباشد که اکثر آنها توسط ۵ دانشکده مدیریت میشوند که شامل علوم آموزشی ، اقتصاد و علوم مدیریتی ، معماری ،فنی مهندسی و علوم پایه

دانشگاه فنی خاورمیانه - یوس دیتا
دانشگاه فنی خاورمیانه – یوس دیتا