دانشگاه فنی خاورمیانه

دانشگاه فنی خاورمیانه (Orta Doğu Teknik university)

دانشگاه خاورمیانه ترکیه به عنوان یک دانشگاه و مرکز تحقیق برجسته در آنکارا میباشد که آموزش و تحقیقات انجام شده در این دانشگاه بیشتر در زمینه های مهندسی و علوم پایه میباشد که زبان آموزشی این دانشگاه انگلیسی میباشد .

در حال حاضر 22600 هزار دانشجو مشغول به تحصیل بوده که از این تعداد دانشجو حدود 1550 نفر دانشجوی بین الملل میباشد که از 60 کشور مختلف به این دانشگاه آمده اند .

دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا دارای 42 بخش آکادمیک میباشد که اکثر آنها توسط 5 دانشکده مدیریت میشوند که شامل علوم آموزشی ، اقتصاد و علوم مدیریتی ، معماری ،فنی مهندسی و علوم پایه