دانشگاه اژه

دانشگاه اژه ازمیر (ege university)

دانشگاه اژه چهارمین دانشگاه قدیمی ترکیه و یکی از بهترین دانشگاههای تحقیقاتی کشور ترکیه است . این دانشگاه در سال 1955 با تاسیس دو دانشکده پزشکی و کشاورزی کارش را شروع کرد .

دانشگاه اژه واقع در شهر ازمیر است که در سال 1982 با 9 کالج ، 18 دانشکده و 8 موسسه یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور به شمار میرفت که در همان سال بخشی از این دانشگاه به یک دانشگاه جدید تبدیل شد .