شهریه دانشگاه حاجت تپه

شهریه سالانه دانشگاه حاجت تپه

پزشکی به زبان انگلیسی – 31070 لیر

پزشکی به زبان ترکی استانبولی -2330 لیر

دندان پزشکی – 8400 لیر

داروسازی – 8420 لیر

مهندسی – 4845 لیر

مهندسی به زبان انگلیسی – 6110 لیر

.

شهریه رشته داروسازی دانشگاه اژه ، شهریه رسته مهندسی دانشگاه آتاتورک ، شهریه رشته دندانپزشکی سلیمان دمیرل